ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ONTWERPBURO TOM RAATS (KVK: 57294658)

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Ontwerpburo Tom Raats (KVK-nr.: 57294658), de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer en/of afnemer is van goederen van Opdrachtnemer;
c. Opdracht(en): een opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ter zake een of meer door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden met betrekking tot ontwerp van tuinen en/of openbare ruimtes en/of levering van goederen, zoals nader gespecificeerd in de Opdracht, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle (precontractuele) aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer en op alle Opdrachten tussen Opdrachtnemer en haar (potentiële) Opdrachtgevers ter zake een of meer door Opdrachtnemer te verlenen diensten. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden nimmer aanvaard en worden hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering van een overeenkomst door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.3 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover Opdrachtnemer en een Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeen zijn gekomen. Een dergelijke afwijking geldt eenmalig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.4 Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, dan wordt hieronder ook een elektronisch geschrift verstaan.

Artikel 3. Totstandkoming Opdracht
3.1 Alle (precontractuele) aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, alsmede door Opdrachtnemer verstrekte opgaven, zijn vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd zonder opgaaf van redenen eigen aanbiedingen en offertes te herroepen nadat een aanbod of offerte is aanvaard door Opdrachtgever, mits dit binnen vijf werkdagen na aanvaarding geschiedt.
3.2 Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
3.3 Een Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt pas tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, dan wel doordat partijen feitelijk uitvoering geven aan de Opdracht, zoals die door Opdrachtnemer is aangeboden. De schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht een volledige en juiste weergave van de Opdracht te zijn.
3.4 De Opdracht betreft – voor zover deze niet ziet op de levering van goederen – een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen anders blijkt.
pagina 2

Artikel 4. Uitvoering Opdracht
4.1 Overeengekomen termijnen, waaronder mede begrepen (doch niet uitsluitend) levertermijnen, gelden slechts als indicatie en zijn niet aan te merken als fatale termijnen. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij overschrijding van de opgegeven termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt in dat geval uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 De aanleg wordt in beginsel uitgevoerd door derden en betreft aldus geen onderdeel van de Opdracht (tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn), waarbij deze derden rechtstreeks door Opdrachtgever worden ingeschakeld en expliciet niet door Opdrachtnemer.

Artikel 5. Wijziging en annulering van de Opdracht
5.1 Wijzigingen in een Opdracht dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs en termijn voor voltooiing.
5.2 De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding tot wijziging van de Opdracht:
– wijzigingen in relevante (overheids-)voorschriften of -beschikkingen en wet- of regelgeving;
– door Opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van werkzaamheden die reeds zijn goedgekeurd, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is;
– extra werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk blijken.
5.3 Indien Opdrachtgever een Opdracht annuleert voordat daaraan uitvoering wordt gegeven, kan dit uitsluitend schriftelijk geschieden. Bij annulering 5 werkdagen of minder voor uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever een percentage van 15%, van de verleende Opdracht verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, waaronder mede begrepen reeds gemaakte kosten en winstderving.
5.4 Indien de Opdrachtgever een Opdracht gedurende de uitvoering van de Opdracht annuleert, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van het tarief ten aanzien van het reeds uitgevoerde deel van de Opdracht, alsmede tot betaling van de reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is in dat geval tevens een percentage van 15%, van niet uitgevoerde deel van de Opdracht verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, waaronder mede begrepen reeds gemaakte kosten en winstderving.
pagina 3

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd de gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig (maar uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Opdracht) aan Opdrachtnemer. Hieronder wordt in het geval van openbare ruimtes mede begrepen (doch niet uitsluitend) een KLIC-melding. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
6.2 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht medewerking verlenen.
6.3 Indien de uitvoering van de Opdracht (gedeeltelijk) plaatsvindt op de locatie van Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever zodanige maatregelen te treffen dat Opdrachtnemer, dan wel de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

Artikel 7. Prijzen en betaling
7.1 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen, alsmede vergoedingen worden in de Opdracht overeengekomen. Alle door Opdrachtnemer genoemde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.
7.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Opdrachtnemer bevoegd deze prijsstijging aan Opdrachtgever door te berekenen, mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid.
7.3 In het geval een Opdracht is gesloten uit hoofde waarvan Opdrachtnemer goederen levert, dan geldt dat alle door Opdrachtnemer vermelde prijzen door Opdrachtnemer bij derden worden opgevraagd en derhalve slechts indicatief zijn. Definitieve prijzen kunnen afwijken.
7.4 Tenzij anders op de factuur staat aangegeven, dient de betaling van de factuur te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn.
7.5 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan het recht van Opdrachtgever om zich te beroepen op de factuur komt te vervallen.
7.6 Betalingen van Opdrachtgever zijn, ongeacht de benoeming daarvan, eerst ter voldoening van de opengevallen rente, de kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
7.7 Het recht van Opdrachtgever om vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten.
7.8 De vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is direct en geheel opeisbaar indien:
a) Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van één van zijn verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting);
b) Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet;
c) het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
d) op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.
pagina 4
7.9 Als de betaling van een factuur van Opdrachtnemer niet (tijdig) heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever direct, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van tenminste 2% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die rente wordt gehanteerd, en tevens is Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden met een minimum van EUR 50,– vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een volle maand.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle door Opdrachtnemer geleverde goederen, zolang Opdrachtgever tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en/of Opdrachtgever vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, die voortvloeien uit het niet nakomen van de eerder genoemde overeenkomsten – zoals schade, boete, rente en kosten -, niet (volledig) heeft voldaan.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd om geleverde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, buiten zijn normale bedrijfsvoering te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.
8.3 Indien een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 7.8 sub a t/m sub d zich voordoet of dreigt voor te doen, is Gebruiker gerechtigd om haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken direct terug te nemen.

Artikel 9. Reclame
9.1 Opdrachtnemer is verplicht om bij de (af)levering te controleren of de goederen en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst. Opdrachtgever dient een klacht ter zake de geleverde prestatie, dan wel goederen, onverwijld en in ieder geval binnen twee weken na levering aan Opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd mee te delen, op straffe van verval van alle rechten.
9.2 Indien de klacht gegrond is en Opdrachtgever binnen de daarvoor geldende termijn als bedoeld in lid 1 heeft geklaagd, kan Opdrachtnemer de geleverde prestatie (voor zover mogelijk) herstellen. De kosten hiervoor komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk en ondubbelzinnig aan Opdrachtgever meedeelt dat partijen de kosten zullen delen of dat Opdrachtnemer de kosten geheel voor eigen rekening neemt.
9.3 Het indienen van een klacht bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
9.4 Geringe afwijkingen (waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, maximaal 10% kapotte beplanting) geven geen recht op herstel, vervanging en/of (gedeeltelijke) creditering.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van de Opdracht, behoudens gevallen waarin Opdrachtgever aantoont dat de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
pagina 5
10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade in verband met boetes.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (kennelijke) typfouten of drukfouten in door haar gehanteerde of verstrekte documentatie, zoals (maar niet beperkt tot) prijslijsten, offertes en bevestigingen, alsmede voor geringe afwijkingen in de uitvoering van de Opdracht of afwijkingen met betrekking tot inmeting/maatvoering.
10.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in verband met de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingsplan opgenomen onderdelen, waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist, alsmede in verband met onvoorziene obstakels onder de grond.
10.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van door of namens Opdrachtgever niet verstrekte, dan wel verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
10.6 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een mogelijk door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
10.7 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, dan wel geen sprake is van een verzekering, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag gelijk aan de waarde van de Opdracht met een maximum van EUR 250,– per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
10.8 Alle vorderingen van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
10.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer alsmede diens personeel en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst verband houden.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Indien nakoming van een der partijen door overmacht langer dan 6 maand(en) wordt vertraagd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij aan de ander een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan of gepresteerd, wordt niet ongedaan gemaakt, maar tussen partijen afgerekend.
11.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: ziekte of letsel van Opdrachtnemer, werkstakingen; extreme weersomstandigheden; brand; transportbelemmeringen; overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen; storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden; wanprestatie van derden; een epidemie of pandemie; defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en of hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en/of vervoersbelemmeringen of overmacht van de zijde van de leverancier die door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld.
pagina 6

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1 Alle in het kader van de Opdracht vervaardigde werken zijn en blijven uitsluitend het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer, waaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend wordt verstaan, het auteursrecht. Het auteursrecht berust uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen.
12.2 Elk gebruik van een werk dat niet in de Opdracht is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtnemer behoudt zich in alle gevallen het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden en publicaties.
12.4 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
12.5 Opdrachtgever is slechts gerechtigd om de door Opdrachtnemer aan haar afgegeven documenten te gebruiken, zulks met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom en slechts nadat Opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 13. Geheimhouding
Opdrachtgever is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die Opdrachtgever in het kader van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Opdrachtnemer heeft verkregen, alsmede alle informatie, digitaal en fysiek, receptuur, materiaal en concepten die voorafgaand aan een aanbieding, offerte dan wel overeenkomst door Opdrachtnemer met Opdrachtgever wordt gedeeld. Het is Opdrachtgever verboden deze informatie, receptuur, materiaal en concepten van Opdrachtnemer te delen met derden of openbaar te maken. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit verbod of Opdrachtgever de vertrouwelijke informatie gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze verstrekt zijn verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR 10.000,– per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 14. Wijzigingen algemene voorwaarden en conversie
14.1 Opdrachtnemer is bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan en de gewijzigde verkoopvoorwaarden op bestaande Opdrachten van toepassing te verklaren. Dergelijke wijzigingen zullen bindend zijn voor Opdrachtgever indien 30 dagen zijn verstreken nadat Opdrachtnemer daarvan mededeling heeft gedaan aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient Opdrachtgever dit binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van 30 dagen schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Na ontvangst van de mededeling door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.
14.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
pagina 7

Artikel 15. Beëindiging van de Opdracht
15.1 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een Opdracht met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling of voorafgaande rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke mededeling te beëindigen in geval Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever.
15.2 Bedragen die Opdrachtnemer vóór beëindiging van de Opdracht aan Opdrachtgever heeft gefactureerd, dan wel bedragen die Opdrachtgever vóór beëindiging van de Opdracht aan Opdrachtnemer reeds verschuldigd is, in verband met hetgeen Opdrachtnemer reeds ter uitvoering van Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct en volledig opeisbaar.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. In voorkomende gevallen zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.